Avís Legal

Avís Legal

BookGest SL

Versió de maig de 2021

 1. INFORMACIÓ GENERAL

1.1. Qui està darrere d’aquesta Pàgina Web?

Darrere d’aquestes Pàgines Webs amb domini “bgestsolutions.com” i els seus dominis vinculats, ”bgestsolutions.es” i ”bgestsolutions.cat” es troba l’empresa BOOKGEST SOLUTIONS, S.L. (d’ara endavant, “BookGest”), les dades de la qual, per a qualsevol cosa que necessiti, es proporcionen a continuació:

BOOKGEST SOLUTIONS, S.L.

NIF: B-85123701

Domicili: Passeig de Gràcia, 103, 6a. planta, 08008 de Barcelona, Espanya.

Correo electrònic de contacte: info@bgestsolutions.com

Correo electrònic de protecció de dades: lopd@bgestsolutions.com

Telèfon de contacte: 900 926 040

1.2. Descripció de les Pàgines Webs BookGest i finalitat

Aquesta pàgina Web es presenta amb els següents dominis: bgestsolutions.com, bgestsolutions.es i bgestsolutions.cat, i els ofereix els seus serveis per a l’externalització de procés de negoci en l’àmbit de gestoria administrativa, assessoria laboral, fiscal, comptable i empresarial.

1.3. Què es pretén amb aquest avís legal?

Amb aquest Avís s’informa a l’Usuari sobre qui hi ha darrera de la pàgina web corporativa, així com que pugui conèixer el tipus d’informació que recollim i per a què la necessitem. Juntament amb aquest text, hem disposat altres textos legals, com la Política de Privacitat, i. la Política de Cookies

1.4. Com contactar amb el responsable d’aquesta plataforma?

Per tal de contactar amb nosaltres l’Usuari pot fer-lo en l’adreça a dalt indicada o, preferiblement, mitjançant la següent adreça de correu electrònic: info@bgestsolutions.com

 1. REGLES DE FUNCIONAMIENT

 

2.1. Com funciona la nostra Pàgina Web corporativa?

Pot visitar les nostres Webs corporatives quan vulgui i de manera totalment gratuïta i lliure, així com gaudir dels serveis o informacions que oferim en aquesta.

En tot cas, per a poder ser Usuari, és necessari que disposi de la majoria d’edat

2.2. Tipus d’usuari en la nostra Plataforma

 1. Sol·licitant d’informació o interessat: és la persona que es posa en contacte mitjançant qualsevol dels mitjans habilitats per a requerir informació sobre la Web, els nostres productes o serveis.
 2. Seguidor en Xarxes Socials: és la persona que ens segueix en les xarxes socials, mitjançant els nostres perfils corporatius.
 3. Client final: és la persona que s’informa i/o adquireix serveis mitjançant aquesta Web.
 4. Usuari: és la forma general per a identificar a tota persona que visita o utilitza els nostres serveis i als qui els resulten d’aplicació les condicions generals o les que així ho estableixen.
 5. Visitant: és la persona que simplement navega per la Web.

2.3. Quines regles de confidencialitat apliquem?

Quan l’Usuari navega per la nostra web corporativa, podem arribar a recollir les seves dades d’acord amb el que s’estableix en la nostra Política de Privacitat. Si bé, com a Usuari, per qualsevol motiu, accedeix a informació relativa als nostres serveis o aspectes confidencials del nostre negoci, se subjecta a la més estricta confidencialitat, tret que li indiquem expressament que és lliure d’utilitzar aquesta informació.

2.4. Quines condicions d’ús s’apliquen?

2.4.1. Aspectes generals

Qualsevol persona que accedeixi i navegui per la Web es converteix en Usuari d’aquesta, la qual cosa implica l’acceptació de les condicions d’ús d’aquesta pàgina web detallades en totes les seves notes i polítiques legals, relatives a la protecció de dades, propietat intel·lectual, mesures de seguretat i jurisdicció competent, entre d’altres.

Com a Usuari, en accedir a la nostra plataforma, assumeix els riscos que poguessin produir-se pel seu compte i risc. D’aquesta manera, ha de ser responsable de l’ús de mitjans idonis per a evitar riscos controlables que li concerneixin.

També, com a Usuari, ha de llegir atentament el present avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Pàgina Web, ja que pot sofrir modificacions i, per tant, se subjectarà i haurà d’obeir al disposat.

A més d’aquestes condicions d’ús, haurà de respectar en tot moment la resta de les normes de la nostra plataforma, doncs regulen tots els drets i deures dels Usuaris per a una millor protecció d’aquests, la protecció d’aquesta plataforma i, per tant, també de la nostra entitat.

2.4.2. Drets de l’Usuari

 • Com a Usuari té dret a navegar per la nostra plataforma subjectant-se sempre a les regles establertes en els avisos aplicables a aquesta.
 • Com a Usuari té dret a ser atès respecte dels seus dubtes, comentaris o exercici de drets, seguint-se per a tot això els procediments establerts en la nostra plataforma.
 • Té dret al fet que la seva informació sigui tractada amb respecte i màxima privacitat, pel què hem disposat per a això una adequada Política de Privacitat i protecció de dades.

2.4.3. Prohibicions de l’Usuari

 • No pot aprofitar la seva condició d’Usuari per a accedir a informació que no li correspon sobre la informació o serveis oferts en aquesta pàgina web; o sobre els seus Usuaris i efectuar un ús no autoritzat o en contra de la llei que pugui causar algun tipus de mal, ni al titular d’aquesta plataforma, ni a un tercer o Usuari.
 • Està prohibit qualsevol tipus d’enllaç cap a o des de pàgines difamatòries, pornogràfiques, racistes o qualsevol altra que ofereixi informació falsa o perjudiqui la nostra plataforma i a qualsevol dels professionals o col·laboradors que treballen amb o per a ella.
 • En cap cas podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la Web per a cometre algun delicte o frau, atemptar contra els drets de propietat intel·lectual, privacitat, confidencialitat dels usuaris o del seu titular.

2.4.4. Drets del titular

El titular d’aquesta plataforma té dret a tractar les dades de l’Usuari d’acord amb el que estableixen aquests avisos i en la corresponent política de privacitat, utilitzant aquesta informació per a atendre les seves consultes, podent dur a terme totes les mesures adequades segons llei per a poder prestar el servei de manera efectiva.

 1. POLÍTICA DE CONTINGUTS, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

3.1. Tipus de continguts de la nostra Plataforma

3.1.1. Política de propietat intel·lectual

 • La nostra política de propietat intel·lectual és aplicable a tota la Web, així com als continguts i materials difosos mitjançant aquesta
 • L’Usuari reconeix expressament, i amb caràcter general, que la informació, signes, imatges, dissenys, logotips, animacions, vídeos, textos, així com els altres elements i continguts, inclosos els seus serveis i aplicacions informàtiques, de la Plataforma, estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de BookGest o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió, per la qual cosa no se’ls concedeix cap mena de dret sobre ells, excepte els quals expressament es reconeguin.
 • Els Usuaris que accedeixin a la plataforma poden visualitzar la informació continguda i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.
 • En consonància amb el disposat a l’apartat anterior, l’Usuari no estarà facultat per a, a títol merament enunciatiu: distribuir, modificar, transformar, cedir, posar a la disposició del públic o dur a terme qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada, sobre els elements i continguts indicats anteriorment, inclosos els codis informàtics de qualsevol dels elements d’aquesta Web.
 • L’Usuari que procedeixi a l’enviament de qualsevol mena de contingut a la nostra Web assegura que ostenta els drets necessaris per a fer-ho, quedant exempt BookGest de qualsevol responsabilitat sobre el contingut i legalitat de la informació oferta.
 • L’Usuari reconeix a BookGest el dret a modificar els continguts introduïts a fi que s’adeqüin i siguin compatibles amb les característiques tècniques i estètiques de la plataforma.
 • L’Usuari serà directament responsable de totes les conseqüències, danys i perjudicis que es derivin per a BookGest i/o tercers de la infracció de qualsevol obligació continguda en la present clàusula.

3.1.2. Límits de l’Usuari respecte a l’accés i ús dels nostres continguts.

L’accés als continguts de propietat intel·lectual per la seva part com a Usuari no li transfereix cap dret sobre aquests. En aquest sentit, l’ús que li doni a aquesta informació i continguts només pot ser privatiu (utilitzat d’una manera privada); qualsevol ús o reproducció realitzat pels Usuaris o altres que es puguin incloure en un futur, haurà de realitzar-se conforme a les previsions i polítiques legals aquí establertes, respectant en tot cas les limitacions legals aplicables.

En concret, està prohibida:

 • La reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic o qualsevol altra explotació dels continguts d’aquesta pàgina Web sense el consentiment per escrit del respectiu titular.
 • Tampoc es podran realitzar enllaços a aquesta Web sense el consentiment del seu titular i, en el seu cas, només es permetran enllaços a la pàgina principal

Si vol sol·licitar-nos algun tipus de permís per a utilitzar o publicar algun dels nostres continguts de la Pàgina Web, pot dirigir-se a nosaltres per algun dels mitjans indicats en el punt 1.4 d’aquest avís.

3.1.3. Autoritzacions o permisos

Com a Usuari podrà visualitzar els elements de la Plataforma i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu dispositiu o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, exclusivament, per a un ús personal i privat, quedant, per tant, prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilación.

No obstant això, com a excepció a l’indicat en el punt anterior, li permetem que com a Usuari comparteixi allò relatiu a la Web mitjançant xarxes socials, amb les accions “tuit, retuit, compartir, bloguear” o similars, sempre que es respecti la nostra titularitat o l’esment a les persones corresponents.

3.1.4 Enllaços entre pàgines web

Aquelles persones o entitats que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquesta Pàgina Web (en endavant, l’hiperenllaç), han de complir les condicions següents:

 • L’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home de la Pàgina Web però no podrà reproduir-la de cap manera.
 • No es crearà un “frame” sobre les pàgines de la plataforma.
 • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre BookGest, els seus directius, els seus empleats i els serveis subministrats a través de la plataforma.
 • No es declararà ni es donarà a entendre que BookGest ha autorizat l’hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis oferts o posats a disposició des de la Pàgina Web en la què s’estableix l’hiperenllaç.
 • Excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç; la pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a BookGest.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·licits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com continguts contraris a qualsevol drets de tercers.
 • L’establiment de l’hiperenllaç no implica, en cap cas, l’existencia de relacions entre BookGest i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del titular d’aquesta plataforma dels seus continguts o serveis.

 

3.2. Respecte del programi corresponent a la nostra plataforma i del seu diseny

 • El titular de la web corporativa disposa dels permisos i llicències per a utilitzar-la, així com dels drets relatius al seu disseny, així com, les seves imatges. Qualsevol ús del codi de programació, programari o disseny per part dels Usuaris no està permès, sent responsables els mateixos de qualsevol ús fraudulent o en perjudici de drets del titular de la Plataforma, o de tercers.
 • En cap cas podrà extreure, manipular, copiar, compilar o descompilar cap element que compongui la Pàgina Web, amb fins aliens o que escapin de l’objecte de l’ofert en aquesta, podent emprendre accions legals si es detecta alguna acció en contra i per aquest motiu.

 

3.3. Respecte de la nostra marca i identitat corporativa

 • Com a Usuari no podrà utilitzar la nostra marca, domini, eslògan o qualsevol element que configuri la nostra identitat corporativa sense sol·licitar-nos permís exprés per això.

3.4. Regles complementàries

 • Al no disposat en els nostres avisos, s’estarà al compliment del que es trobi disposat en la legislació i normativa aplicable de propietat intel·lectual i industrial.
 1. RÈGIM DE RESPONSABILITATS

4.1. Responsabilitat d’accés a la Plataforma

L’accés a la nostra plataforma serà responsabilitat exclusiva de l’Usuari, tant en la forma d’accés com en la informació que facilita, així com en la seguretat amb què navega a través d’ella.

Per la seva banda, el titular de la Web, es compromet a realitzar el millor i més gran esforç, en la mesura del raonablement possible, per a evitar errors en els continguts publicats i oferir un servei constant i permanent a través d’ella

No podem responsabilitzar-nos per les suspensions temporals, avaries o fallades tècniques que afectin la plataforma, provocats per causes alienes a la nostra entitat, per virus o inseguretat informàtica ocasionada per tercers, ni per les actuacions il·legals i irrespectuoses dels Usuaris.

BookGest no garanteix la disponibilitat, continuïtat o infal·libilitat del funcionament de la plataforma i, en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la Pàgina Web i dels serveis habilitats en aquesta, així com als errors en l’accés.

També, BookGest declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’un altre tipus que pogués ocasionar a l’Usuari visitant en l’accés als continguts del lloc web. Per això, no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics, o en els fitxers de l’Usuari o de tercers.

4.2. Respecte dels continguts publicats

Des de BookGest tampoc ens responsabilitzem pel contingut i/o actualització dels enllaços publicats en el nostre lloc web o de la informació que indexin les mateixes i que estigui relacionada amb altres llocs webs, aplicacions o amb altres empreses que resultin vinculades als criteris de cerca de contingut.

Revisarem i actualitzarem la informació publicada en el nostre lloc web, però no podem garantir que tota ella sigui totalment correcta perquè poden produir-se errors tipogràfics, d’informació inexacta o incompleta per qualsevol raó plenament justificable.

Sens perjudici de les limitacions establertes en la legislació vigent, BookGest no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir les informacions contingudes en la plataforma o altres continguts als quals es pugui accedir a través d’aquesta.

4.3. Responsabilitat en relació amb les fallades del servei

En general, ni la plataforma ni el seu titular responen pels errors tècnics en la Pàgina Web i/o de no subministrament del servei d’Internet: (i) per causa d’accions o errors de tercers i/o (ii) per causes pròpies quan es resolgui l’incident i/o actuï de manera diligent.

4.4. Altres responsabilitats i deures

 • Si BookGest fos declarada no responsable de qualsevol mal o perjudici amb causa als anteriors extrems en un procediment judicial o extrajudicial, per un Jutjat, Tribunal o Ens Públic administratiu competent, i ho fos l’Usuari, podrà repetir contra aquest totes les quantitats que hagi hagut d’abonar i suportar, inclòs el mal emergent i el lucre cessant, i qualsevol cost o gravamen que hagués hagut d’afrontar, inclosos impostos, taxes, advocats, procuradors, perits, arbitratges, viatges, estades, i qualsevol altre.
 • BookGest es reserva el dret de comunicar la informació confidencial que els Usuaris li hagin comunicat quan vingui imposat per llei, reglament, normativa, ordenança i/o qualsevol altre mandat legal, judicial o sol·licitud governamental.
 1. Protecció i funcionament de la Plataforma

BookGest mantindrà operativa la Pàgina Web durant tot l’any, les 24 hores del dia, sempre que l’estat de la tècnica ho permeti.

No obstant això, es reserva el dret de modificar o interrompre, en tot o en part, l’accés al sistema de manera temporal quan el servei de manteniment, actualització o reparació del sistema o el servidor d’Internet el requereixi, sense necessitat d’haver-lo notificat a l’Usuari.

Si l’Usuari detectés cap anomalia, interferències de tercers, errors del sistema o mal funcionament de la Plataforma, haurà de notificar-lo, dirigint-se per a això, al correu electrònic de contacte: info@bgestsolutions.com, o al número de telèfon 900 926 040, perquè BookGest procedeixi a revisar el que va succeir i, si escau, a buscar una possible solució.

 1. DRET DE MODIFICACIÓ D’AQUEST AVÍS

Ens reservem el dret a modificar aquest avís per a adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials que vagin sorgint o publicant-se, així com efectuar les modificacions oportunes d’acord amb les pràctiques de la indústria o comercials.

Quan es produeixi un canvi substancial o de rellevància en aquestes, avisarem mitjançant la Plataforma, i amb una antelació prudencial, dels canvis que es vagin a produir en les nostres polítiques, indicant quan està previst que comencin a tenir plens efectes.

 1. NORMATIVA APLICABLE

Tots els nostres textos i polítiques legals associats tant a la nostra web corporativa, en tots i cadascun dels seus extrems, per la legislació espanyola, entre elles: la Llei 34/2002, de Serveis a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 i quantes disposicions legals resultin d’aplicació a la Pàgina Web i/o als productes o serveis oferts.

 1. EXCLUSIONS DE LA POLÍTICA LEGAL DE LA PLATAFORMA

La present política legal tan sols afecta a la informació publicada i al tractament de dades realitzat sobre la base de la nostra plataforma. En cap cas, les condicions aquí establertes han d’estar necessàriament relacionades amb les polítiques de BookGest pel que fa a la prestació de serveis en si, així com a la forma de prestació d’aquests per part del seu titular.

 1. NULITAT I INEFICCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en el present Avís Legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint el present Avís Legal en tota la resta considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa

 1. JURISDICCIÓ COMPETENT

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació de les presents condicions o avís, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent.

En tot cas, si la seva situació és com a consumidor final, seran competents els tribunals corresponents al seu domicili.

En el cas de persones jurídiques, les parts se subjectaran als tribunals de Barcelona.

 1. A quINES ALTRES polítiques legals se subjeta Aquest AvÍs I L’usuari?

El present avís legal es complementa amb la resta de les polítiques legals establertes en la nostra Plataforma, ja comentades al llarg d’aquest avís, com la Política de Privacitat, i la Política de Cookies, a més de qualsevol altre que sigui necessari afegir o complementar, seguint el que es troba disposat a la legislació vigent a cada moment, tot per a vetllar per l’interès dels nostres Usuaris, donant-los la major imatge de garantia i transparència.